Document

Jaarbericht NFC Index Kantoren 2020

Profielfoto van FMN Redactie
10 juni 2021 | 1 minuut lezen

IN 2020 ZIEN WE EEN VRIJWEL GELIJKBLIJVEND KOSTENNIVEAU.

Voor de kosten van Gebouw & Infrastructuur zien we ten opzichte van 2019 een lichte daling. Onderliggend lagere kosten voor Tactisch Managementen Werkplekomgeving. Er zijn het afgelopen jaar minder activiteiten op deze posten geweest. De schoonmaakkosten dalen. Overigens wordt dezedaling enigzins gecompenseerd door extra inzet voor desinfectie en extra schoonmaak.

De kosten van Mens en Organisatie stijgen. Een stijging is te zien bij het Tactisch Management. De crisis vraagt aandacht voor de contracten met detoeleveranciers. Ook een stijging voor BHV/ARBO/Beveiliging/Milieu. Ook hier toenemende aandacht voor de aspecten die met Corona te makenhebben. De kostensoort Post laat een sterke stijging zien. Verder dalende kosten voor Hospitality. Als verwacht zijn hier de invloeden van hetthuiswerken te zien. Sterk dalende kosten voor Restauratief en Banqueting.

De ICT kosten stijgen licht. Het thuiswerken heeft de overgang naar de cloud werkplek versneld waardoor kosten zijn verschoven en meer isgeïnvesteerd in werkplekbeheer (hardware en werkpleklicenties). De post Centrale & Gedistribueerde Diensten is gedaald (verschuiving naarWerkplekbeheer, maar ook omdat er minder is geprint). De kosten voor de Telematica en Servicedesk zijn gestegen. De kosten voor trainingen zijngedaald omdat er meer online trainingen zijn gevolgd.

Strategisch Facility Management en Horizontale functies laten een daling zien. Onderliggend zien we een toename in de kosten voor het StrategischFacility Management (met name Accountmanagement) en binnen Horizontale functies een stijging in de kosten voor Planning en Control en hetBedrijfsbureau.

2020 IN CIJFERS
NFC Index® Kantoren 2020 = € 487,90 per m² vvo, exclusief btw.In 2020 bleven de facilitaire kosten vrijwel gelijk aan die van 2019 (een daling van 0,5%). In 2020 is het vloeroppervlak per werkplek (20,01 m² VVO)nagenoeg gelijk aan 2019 (20,09 m² VVO).

COVID 19
Bij de berekening van de NFC Index® Kantoren wordt gebruikt gemaakt van datasets van aangesloten leden. Over het crisisjaar 2020 zien we,ondanks een duidelijke afname van het aantal beschikbare datasets, op de meeste kostensoorten voldoende waarnemingen om een valide index uitte brengen. Toch moeten de kengetallen, vanuit het perspectief van een crisisjaar en een veranderende werkomgeving, met enige voorzichtigheidgebruikt worden.

RATIO: KOSTEN PER M2
Vanaf 2017 hanteert NFC Index voor haar Index Kantoren de ratio kosten per m2 vvo. Om organisaties in staat te stellen de werkplekkosten teberekenen, blijft zij inzicht geven in de vierkante meters per (arbo)werkplek.

1 document toegevoegd