Nieuws

Finalisten FMN Student Awards 2023 bekend!

Profielfoto van FMN Redactie
10 oktober 2023 | 7 minuten lezen

De zes finalisten, en daarmee genomineerden van de FMN Student Awards 2023 zijn bekend! Ieder jaar reikt Facility Management Nederland de FMN Student Awards uit. Een terugkerend evenement om het werk van aanstormend talent extra onder de aandacht te brengen en genomineerden in contact te brengen met ons netwerk. â€‹Een selectiecommissie heeft uit alle inzendingen van dit jaar drie scripties genomineerd in de categorie Bachelor en drie scripties in de categorie Master.

Genomineerden FMN Student Awards 2023

De genomineerden in de categorie Bachelor zijn (op alfabetische volgorde van de voornaam):

1.    Fleur Timmermans – ZUYD Hogeschool

“Eindhoven Airport vliegt mee met hybride werken”
De coronacrisis heeft veel mensen laten inzien dat thuiswerken mogelijk is, hierdoor is het begrip hybride werken snel gegroeid. Hieruit is de volgende vraag ontstaan: "sluit de huidige inrichting en indeling van het kantoorpand nog aan bij de huidige manier van werken en vindt er voldoende aansluiting plaats bij de medewerkers?"

Mensen zijn allemaal gewoontedieren, we eten het liefst hetzelfde in het restaurant omdat we weten dat het goed is, zoeken bepaalde routines in ons dagelijks leven en zitten vaak op dezelfde plek aan de eettafel . Waarom blijven we als organisaties dan zo vasthouden aan flexplekken?

 64% van de respondenten zit altijd op dezelfde plek en vijftig procent toont aan dat door het hybride werken fijn is om bij het werken op kantoor bij zijn of haar teamgenoten te zitten. Het kantoorpand dient ondersteunend te zijn aan alle werkactiviteiten waardoor het werken makkelijker verloopt. Zo zouden afdelingszones kunnen helpen met daar tussen in, tussengebieden waar samenwerking en cross-communicatie kan ontstaan. Daarnaast door het gedeeltelijk thuiswerken is het lastig om de binding met elkaar te behouden. Hier dient ook aandacht aan gegeven te worden binnen het huisvestingsconcept waardoor ontmoeting en verbinding met elkaar gestimuleerd wordt.

2.    Ilianna Dafnomili – Hogeschool Rotterdam

“Een onderzoek naar het ontwikkelen van een methodiek voor het huisvestingproces van zorgorganisaties”

De zorgvraag groeit sneller dan de beschikbare middelen en personeel toelaten. De vergrijzing en veranderende gezondheidstoestand vergroten de zorgvraag. Technologie kan zorg deels overnemen, maar de menselijke factor blijft belangrijk. Deze ontwikkelingen leggen steeds meer druk op de zorgsector, waardoor keuzes gemaakt worden die niet altijd het belang van de cliënt dienen. De hoge werkdruk zorgt voor ziekteverzuim en personeelsverloop, wat resulteert in hoge kosten. Zorgorganisaties richten zich steeds meer op efficiëntie, waardoor de focus op de cliënt en passende huisvesting verloren gaat. Dit leidt tot lagere kwaliteit en waarde van zorgvastgoed en een gebrek aan optimale zorg en welzijn.

Het doel van dit onderzoek is huisvesting als middel inzetten om bij te bijdragen aan efficiëntere zorgverlening, verbeteren van de kwaliteit van de intramurale zorgverlening en verhogen van het welzijn van de cliënt. Intramurale zorgverlening houdt in dat het de gebouwen betreft waarbinnen cliënten verblijven. Dit moet resulteren in een methodiek die kan worden toegepast op toekomstige huisvestingsprojecten om zorgorganisaties te helpen bij hun huisvestingsproces. De onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidt als volgt: “Hoe kan ZvM zorgorganisaties ondersteunen bij het huisvestingsproces met een methodiek bij het realiseren van een passende huisvesting voor cliënten in de intramurale zorg”?

3.    Laurens Gabriëls  – ZUYD Hogeschool

"Samen duurzaam aanbesteden"

Voor Bureau Vastgoed & Huisvesting van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) is onderzocht hoe duurzaamheid kan worden bevorderd, specifiek op het gebied van inkoop. Wat ingekocht wordt en op basis van welke criteria heeft namelijk direct impact op de ecologische voetafdruk van het MUMC+. Tevens hebben inkoopprocessen aanzienlijke invloed op het werk van een facility manager die verantwoordelijk is voor het soepel en duurzaam functioneren van een organisatie door het beheer van de fysieke werkomgeving en bijbehorende diensten.

Uit het onderzoek is gebleken dat de beïnvloedingsmogelijkheden afnemen naar mate het nieuw- en verbouwproces en het inkoopproces vorderen. Dit benadrukt het belang van het uitoefenen van invloed op duurzaamheidsaspecten in de vroege stadia van deze processen. Dit gaf aanleiding tot onderzoek naar barrières in de huidige processen en de ontwikkeling van een op de 10R-ladder gebaseerde decision-making tool met concrete acties per R-strategie om duurzaamheid te bevorderen.

De uitwerking van de 10R-ladder door de methode co-creatie heeft niet alleen geleid tot de ontwikkeling van een gedegen decision-making tool, maar ook tot stijgend enthousiasme voor de integratie van duurzaamheid binnen processen en werkwijzen. Het samenspel tussen interne en externe stakeholders, gecombineerd met de ontwikkelde decision-making tool op basis van de 10R-ladder, leidt niet alleen tot duurzame vooruitgang in inkoopprocessen, maar ook tot grotere acceptatie en bevordering van duurzaamheid in alle facetten van processen en werkwijzen.

 

De genomineerden in de categorie Master zijn (eveneens op alfabetische volgorde van de voornaam):

 

1.    Indy Speetjens – ZUYD University of Applied Sciences  & University of Greenwich

''From Vacant to Vibrant, A Circular Journey of Sustainable Redevelopment in the Parkstad Region''

Deze scriptie onderzoekt het probleem van leegstaande kantoorgebouwen in de regio Parkstad, met de nadruk op duurzame herontwikkeling met behulp van het 10-R model. De unieke sociaal-economische context van de stad Regio Parkstad Limburg, een regio die sterk is getroffen door de neergang van de steenkoolmijnbouw, benadrukt het belang van duurzame herontwikkeling van leegstaande kantoorgebouwen. Aangezien de hoge leegstandscijfers bijdragen aan een stedelijk landschap dat wordt gekenmerkt door economische en sociale neergang, kan de transformatie van deze ongebruikte ruimtes economische revitalisatie, gemeenschapsversterking en huisvestingsvoorzieningen bevorderen.

Het transformeren van leegstaande kantoorgebouwen naar een nieuwe bestemming kan relevant zijn voor facilitair managers omdat het hen kan helpen hun vastgoedportefeuille adequater te beheren. De innovatieve aspecten van deze scriptie bestaan in de verbinding tussen de haalbaarheid van vastgoedconversie en het 10-R model, omdat dit een duurzame aanpak benadrukt.

Aanbevelingen omvatten beleidshervormingen, samenwerking tussen belanghebbenden, bewustwording, duurzame bedrijfsmodellen, innovatieve technologieën en een langetermijnperspectief, met als doel circulaire herontwikkeling te bevorderen en duurzaamheid in de gebouwde omgeving te verbeteren.

2.    Melanie Rensing - van Heck – Saxion & University of Greenwich

“De effecten van secundaire diensten en faciliteiten die worden geboden door Human Facility Management (HFM) op de werk-privébalans (WLB) van medewerkers die in kantooromgevingen in Nederland en Duitsland werken.”

Het doel van deze studie is het onderzoeken van de effecten van secundaire diensten en faciliteiten van Human Facility Management (HFM) op de werk-privé-integratie van medewerkers in kantooromgevingen in Nederland en Duitsland. De studie maakt gebruik van kwalitatieve methoden, waaronder semi-gestructureerde interviews met HFM-managers.

Resultaten tonen aan dat HFM-voorzieningen de werk-privé-balans van medewerkers verbeteren. Medewerkers waarderen de nadruk op welzijn en de inspanningen voor een ondersteunende werkomgeving. Een holistische benadering met diensten zoals flexibel werken, fitnessfaciliteiten en sociale activiteiten heeft positieve effecten op tevredenheid, productiviteit en betrokkenheid. Binnen bedrijven bestaan verschillende personas waarop moet worden ingespeeld om het beste resultaat te behalen, waarbij de term 'werk-privé-integratie' beter past dan 'werk-privé-balans'.

In conclusie benadrukt deze studie het belang van HFM bij het verbeteren van de werk-privé-integratie in kantooromgevingen. Het onderstreept de noodzaak van HFM-praktijken die het welzijn van medewerkers prioriteren en bijdragen aan de organisatorische waarde.

Jesse Manenschijn-Ghuijs

3.    Thijs Bantema – Ifmec Academy & Pôle Paris Alternace Business School

"Duurzame facilitaire bevoorrading in de stad Groningen - Een onderzoek naar de rol van FM in de verduurzaming van de facilitaire logistiek"

Er is onderzoek gedaan naar de rol die FM heeft in de verduurzaming van de (facilitaire) logistiek in de stad Groningen. Hierbij is er gekeken hoe zowel de gemeente Groningen als de organisaties in Groningen momenteel omgaan met het beoogde duurzaamheidsbeleid wat betreft zero-emissiezones en andere regelingen. Specifiek is er gekeken welke rol facilitaire professionals nu hebben in de verduurzaming van de facilitaire logistiek in een organisatie en in hoeverre de gemeente FM betrekt bij het opstellen van het stadsbeleid. Daarnaast is er gekeken naar organisaties die vooruit lopen in het verduurzamen van de logistiek processen en welke lessen andere organisaties hieruit kunnen leren.

Tussen 2025 en 2030 moeten steden emissievrij worden. Lokaal beleid, zoals dat van de Gemeente Groningen, speelt een belangrijke rol in het verminderen van CO2-uitstoot door mobiliteit. Deze inspanningen hebben gevolgen voor zowel burgers als organisaties in de stad. Organisaties worden geconfronteerd met de uitdaging om hun mobiliteitsstromen te verduurzamen, vooral op het gebied van goederen- en dienstenvervoer. Facility Management (FM) speelt een cruciale rol in het verduurzamen van logistieke processen, omdat veel logistiek gerelateerd is aan facilitaire goederen en diensten. Door strengere regelgeving en de impact van faciliteiten op duurzaamheid, groeit de druk op organisaties om hun facilitaire logistiek te verduurzamen. Dit onderzoek is relevant omdat er nog weinig informatie beschikbaar is en de rol van FM in dit vraagstuk nog niet volledig is gedefinieerd.

Kwalitatieve en relevante scripties

Alle inzendingen zijn door de selectiecommissie anoniem beoordeeld. Commissielid (en voorzitter FMN Expertteam Onderwijs - Arbeidsmarkt) Edwin Löring laat weten dat de selectiecommissie zeer tevreden is met de kwaliteit en relevantie van de scripties. Ook zijn de beoordelaars trots op dat het aantal scripties over maatschappelijk relevante onderwerpen stijgt; Facility Management matters!

Bekendmaking winnaars

FMN gaat de komende weken samen met de finalisten een video opnemen, zodat de kandidaten hun afstudeeronderzoek goed kunnen presenteren. In de tussentijd beoordeelt een vakjury de genomineerde scripties. Op donderdag 16 november 2022 vormt het oordeel van de vakjury samen met die van de aanwezige deelnemers van het FMN Connect XL: "Reconnect with nature" congres, welke studenten de FMN Student Awards winnen in de categorie bachelor en master. 

Bevorderen van innovatief facilitair onderzoek

Het Expertteam Onderwijs - Arbeidsmarkt (voorheen Commissie Onderwijs) van FMN organiseert de FMN Student Awards. 

Samen met de facilitaire opleidingen in Nederland werkt FMN mee om innovatief facilitair onderzoek door studenten een podium te geven. De nieuwe ontwikkelingen te delen met een groter publiek van facility professionals. En hiermee de carrière van de winnaars van de FMN Student Awards een boost te geven. De FMN Student Awards worden mede mogelijk gemaakt door LOOFD, het Landelijk Overleg Opleidingen Facilitaire Dienstverlening.