Column

CO2-reductie een wettelijke verplichting

We staan op een keerpunt voor een duurzame economie. Het is nu het moment om stappen te maken.
Profielfoto van Ronald Remijn
7 juni 2021 | 2 minuten lezen

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de coronapandemie ook Nederland in haar greep kreeg. Gelukkig lijkt het einde van de beperkende maatregelen in zicht. Een aantal maatregelen zijn, onder voorwaarden, aangepast of versoepeld. Er zijn inmiddels ruim tien miljoen vaccinatieprikken gezet. Hiermee heeft COVID-19 steeds minder invloed op het maatschappelijk leven en pakken we ons ‘oude leven’ weer op. Alle reden tot optimisme. Of toch niet?

Effect van COVID-19 op het milieu

Door de enorme gevolgen van de coronacrisis is het afgelopen jaar het verbruik van fossiele brandstoffen sterk gedaald en daarmee is ook een daling van de CO2-uitstoot te zien. Echter, nu de economie weer op gang begint te komen blijkt deze daling van korte duur te zijn geweest. De CO2-uitstoot is hard op weg naar het oude ‘pre-corona niveau’. Deze pandemie zal de opwaartse trend in de wereldwijde CO2-uitstoot dus niet stoppen tenzij we drastische maatregelen nemen. De miljardensteun van overheden dient daarom te worden gebruikt voor maatregelen die zowel het economisch herstel bevorderen als vergroening stimuleren. We staan op een keerpunt voor een duurzame economie. Het is nu het moment om op het gebied van duurzaamheid stappen te maken.

Verduurzaming kantoren

Vanwege de aandacht die corona vroeg is een aantal zaken op de achtergrond geraakt. Zo moeten kantoren over circa anderhalf jaar (per 1 januari 2023) verplicht energielabel C of beter hebben. In het Klimaatakkoord is het realiseren van een CO2-arme omgeving in 2050 vastgelegd. Voor 2030 is een tussendoelstelling geformuleerd. De energielabel-C-verplichting is een stap richting deze tussendoelstelling. 

Volgens schatting van de RVO zijn er ongeveer 65.000 kantoren die moeten voldoen aan de energielabel-C-verplichting. Het percentage kantoren met een groen energielabel van minimaal C of beter is momenteel circa 38%. Anders gezegd: ruim 60% heeft nog geen geregistreerd energielabel C.

Het halen van de deadline zal voor heel wat organisaties een grote uitdaging zijn. Kantoren zonder energielabel C of hoger mogen in 2023 niet meer gebruikt worden als kantoor. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelde recentelijk extra financiële middelen beschikbaar aan gemeenten voor de handhaving van de wet.

Kompas Energiewetgeving Gebouwen

Maar er zijn meer wetten en regels van toepassing. Denk aan de Informatieplicht energiebesparing, EED energie-auditplicht, BENG en installatiekeuringen voor airco- en verwarmingssystemen. Het Platform Duurzame Huisvesting heeft een overzicht gemaakt van de geldende energiewetgeving. Het Kompas Energiewetgeving Gebouwen is een handig hulpmiddel en laat precies zien welke wetten en regels van toepassing zijn op bestaande utiliteitsgebouwen.

Klimaatakkoord van Parijs

Om ons aan de 1,5-meter-maatregel te houden was een uitdaging, maar het is ons gelukt. Om ons aan de anderhalve graad opwarming van de aarde te houden, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, is een nog grotere uitdaging.

De uitspraak op 26 mei jl. van de Haagse rechtbank waarin Shell een versnelde groene koerswijziging opgelegd kreeg, is een belangrijke stap voor de reductie van broeikasgassen. Shell moet volgens de rechter binnen tien jaar zijn CO2-uitstoot met netto 45% hebben teruggebracht. Dit vonnis heeft nationaal en internationaal gevolgen voor Shell maar ook voor andere grote vervuilers. Deze zaak is uniek, omdat de rechter een groot vervuilend bedrijf heeft opgelegd dat het moet voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Volgens Ed Nijpels, regisseur uitwerking Klimaatakkoord, is deze uitspraak bijna van even groot belang als het akkoord van Parijs zelf.

Laat deze uitspraak een extra stimulans zijn om tijdig ons vastgoed te verduurzamen en zo een bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Een belangrijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot is te wijten aan de gebouwde omgeving. Dus neem je verantwoordelijkheid en zorg ervoor dat je gebouw voor 1 januari 2023 minimaal energielabel C heeft.