Column

Invloed coronacrisis op aantal registraties energielabel

Profielfoto van Ronald Remijn
Ronald Remijn
30 november 2020 | 2 minuten lezen

Het coronavirus heeft een grote invloed op ons dagelijks leven. De pandemie heeft onder andere gezorgd voor een versnelling van het thuiswerken en online overleg. De vraag naar kantoorruimte blijft naar verwachting afnemen. Het economische effect op vastgoedondernemers zal hierdoor steeds groter worden. Geen positieve prognose. Hierdoor zullen getroffen vastgoedondernemers andere prioriteiten stellen dan de noodzakelijke verduurzaming van hun vastgoed.

Elk kantoorgebouw groter dan 100 m2 dient per 1 januari 2023 minimaal energielabel C te hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag het gebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze verplichting is vastgelegd in het Bouwbesluit. De verwachting is dat per 2030 alle kantoorgebouwen zelfs moeten beschikken over een energielabel A.

Stand van zaken juli 2020

Uit de laatste publicatie van RVO blijkt dat slechts 34% van de label C-plichtige kantoren momenteel een groen energielabel van C of beter (B en A) heeft. Daarmee voldoet deze 34% aan de eisen voor kantoren om met ingang van 1 januari 2023 minimaal over energielabel C te beschikken. Het aantal kantoren dat aan deze verplichting voldoet neemt wel toe maar minder snel. Na jaren van een lineaire stijging van het aantal geregistreerde energielabels voor kantoren is er nu een afname van deze trend. Mogelijk is de coronacrisis van invloed geweest op deze afname. Op dit moment heeft iets meer dan de helft van de kantoren nog geen energielabel geregistreerd. Dit betreft ruim 30.000 kantoren. Van de kantoren met een energielabel-registratie hebben er ongeveer 7.000 een rood label (D t/m G). Veel kantoren moeten grondig worden verduurzaamd en vooral kantoorgebouwen van vóór 2000 zitten in de gevarenzone. Er moet dus nog een enorme inspanning worden geleverd. Met nog iets meer dan 2 jaar te gaan nadert de deadline van 1 januari 2023 snel. 

Uitzonderingen C-labelverplichting

Niet in alle gevallen geldt de C-labelverplichting. De verplichting geldt niet als het gaat om:

  • een kantoorruimte die slechts wordt gebruikt als nevenfunctie (minder dan de helft van het totale gebruiksoppervlak wordt als kantoorruimte gebruikt);
  • een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument;
  • een pand dat binnen twee jaar wordt gesloopt, getransformeerd of onteigend.

Nieuwe rekenmethode energielabel per 1 januari 2021

De huidige rekenmethodiek voor het bepalen van het energielabel gaat veranderen. Recentelijk maakte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend dat de invoering van de NTA 8800 per 1 januari 2021 doorgaat. Deze nieuwe rekenmethode is van toepassing op zowel nieuwe als bestaande woningen en utiliteitsgebouwen. Een groot verschil tussen de huidige bepalingsmethode en de NTA 8800 is dat in plaats van de dimensieloze indicatoren EPC en EI de indicator kWh/m2/per jaar wordt gebruikt. Deze waarde is afkomstig uit de BENG-eisen: de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen. Deze eisen bestaan uit:

  • BENG 1: Energiebehoefte (kWh/m2)
  • BENG 2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m2)
  • BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

Het kan voorkomen dat kantoren volgens de nieuwe rekenmethodiek beter of juist slechter scoren. Geregistreerde energielabels voor 2021 komen overigens niet te vervallen maar blijven tien jaar geldig.

Nog geen C-label?

Als facility manager is het verstandig om tijdig proactief met je verhuurder in gesprek te gaan indien je kantoorpand nog niet beschikt over een energielabel C. Ook bij nog te sluiten huurovereenkomsten is het raadzaam dat partijen goede afspraken maken over het voldoen aan de label C-verplichting. Voorkom dat je kantoorpand mogelijk moet sluiten en ga aan de slag!

Tip! De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een tweetal nieuwe clausules met betrekking tot de label C-verplichting op haar website geplaatst (voor bestaande en nieuwe huurovereenkomsten). Bekijk de clausules op de website van de ROZ